เกี่ยวกับฟอลโลมี

เกี่ยวกับฟอลโลมี

เวลาทำการ

worktime

Followmemories

apr2015

ล่องเรือสตาร์ครูซ เก็นติ้งไฮแลนด์

กำหนดการเดินทาง

ล่องเรือสตาร์ครูซ เก็นติ้งไฮแลนด์

วันแรก หาดใหญ่ - เกาะปีนัง - เรือสำราญ Star Cruise ( อาหาร - / เที่ยง / เย็น )

06.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท ฟอลโลมี ทัวร์ หาดใหญ่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซีย จากนั้นเดินทางสู่เกาะปีนัง ซึ่งได้รับขนานนามว่า "ไข่มุกเอเซีย" ข้ามสะพานที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก เข้าเมืองปีนัง ชมอาคารบ้านเรือนของชาวปีนัง ที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของชิโน - โปรตุกีส เสมือนภูเก็ต

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร (1)

13.00 น. นำท่านชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามในวัดพม่า และชมความงามของวัดไทย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระนอนที่มีความยาวเป็นอันดับที่ 3 ของโลกนำท่าน

16.30 น. จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งห้างเกอนี่พลาซ่า ที่มีสินค้าจากทุกมุมโลก ทันสมัยที่สุดในเกาะปีนัง หรือ เลือกซื้อของใช้ส่วนตัว เพื่อนำขึ้นเรือ

18.00 น. ลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือ Penang International Cruise Terminal แล้วอิสระ เตรียมพร้อมสู่ ความบันเทิงต่างๆ ของเรือ Star Cruise

20.00 น. ดินเนอร ์ (2) ณ ห้องอาหารบนเรือ แสนโรแมนติก ณ ห้องอาหารมารีเน่อร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

วันที่สอง ปีนัง – เก็นติ้งไฮแลนด์ ( อาหาร  เช้า / เที่ยง / เย็น )

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารมารีเน่อร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเรือ

10.00 น. เรือเข้าฝั่ง ...มุ่งหน้าสู่ “เก็นติ้งไฮแลนด์”เมืองในหมอก

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4) หลังจากนั้นเดินทางมุ่งสู่ เก็นติ้งต่อ  และสนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า(SKYWAY) เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้เร็วถึง 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง  3.4 กิโลเมตรยาวที่สุดในเอเชีย  ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็นบนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล ถึง 1,800 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่14 - 22 องศาเซลเซียส  ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตกันหนาวไปด้วย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) นำท่านเข้าสู่ที่พัก (พักที่โรงแรม First World)  จากนั้นไกด์จะนำท่านเข้าชมบ่อนคาสิโน (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น --สำหรับสุภาพสตรีใส่ชุดที่สุภาพ --เด็กอายุต่ำกว่า  21  ปี ห้ามเข้า)  ท่านใดอยากจะเสี่ยงโชค เชิญตามอัธยาศัย  ท่านใดอยากจะเสี่ยงโชค เชิญตามอัธยาศัย

วันที่สาม เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ ( อาหาร เช้า / เที่ยง / - )

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม (6)  หลังอาหารท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าบนยอดเขา ให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณรอบ ๆ โรงแรมไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นอำลายอดเขาเก็นติ้ง นำท่านซิตี้ทัวร์ “กัวลาลัมเปอร์” ชมเปโตรนาส ทวินทาวเวอร์  ซึ่งเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดของโลก ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า 20,000 ล้านบาท สูง 452 เมตร หลังจากนั้นท่านถ่ายรูปกับลานเมอร์เดก้า แสควร์ สถานที่ที่มียอดเสาธงสูงที่สุดในโลก และเป็นเสาธงที่ประเทศมาเลเซียได้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเขาเป็นครั้งแรก เมื่อ 31 สิงหาคม 2500 ซึ่งเป็นวันที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราช, พระราชวังของประมุขประเทศมาเลเซีย อีสตาน่า ไนการ่า หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ตลอดจนของที่ระลึกของมาเลเซีย

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)

บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ จังโหลน ผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ

ค่ำ เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจและประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยม

*****************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

บริการของเรา

service
พื้นที่โฆษณา

VISIT US

facebookfollowme

twitfollowme
ข่าวสารล่าสุด

ได้รับความสนใจสูงสุด


ฟอลโลมี ทัวร์ หาดใหญ่ : ใบอนุญาต เลขที่ TAT No.41/00271 คุณเบญ 081 963 0169
6/36 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074 262 955 แฟกซ์ 074 244 015 จำนวนผู้เข้าชม :

joomla site stats